LIITU

ROCK PRIVAATSUSTINGIMUSED 

Siit leiad kogu informatsiooni Rock Korvpalliklubi (edaspidi Klubi) andmetöötluse põhimõtete kohta. Klubi eesmärgiks on olla isikuandmete töötlemisel Sinule usaldusväärseks ja Sinu õigusi austavaks partneriks ning turul teistele eeskujuks. 

   

Mõistete all leiad nende sõnade täpsemad tähendused, mida Privaatsustingimustes tihti kasutatakse ning mis esitatakse suure algustähega. 

 1. MÕISTED 

1.1 Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on Klubil teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust Kliendid, Külastajad, koostööpartnerid ning töötajad kelle kohta on Klubil Isikuandmeid. 

1.2 Privaatsustingimused on käesolev tekst, mis sätestab Isikuandmete Töötlemise põhimõtted Klubis. 

1.3 Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. 

1.4 Isikuandmete Töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest. 

1.5 Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Klubi Teenuseid ja/või on Klubi liige. 

1.6 Leping on Klubi ja Kliendi vahel sõlmitud Teenuse osutamise või muu leping, s.h. liikmeleping. 

1.7 Tüüptingimused sätestavad üldised tingimused, mis kohalduvad Klubiga Lepingusse astumisel. 

1.8 Veebisait on Klubi veebisait https://rocktartu.ee 

1.9 Külastaja on isik, kes kasutab Klubi Veebisaiti. 

1.10 Laps on Isikuandmete Töötlemise kontekstis infoühiskonna teenuste osutamisel Eesti Vabariigis alla 13 aastane isik. 

1.11 Teenused on igasugused Klubi poolt pakutavad teenused ja tooted, s.h. Rock Founder Club liikmeleping. 

1.12 Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebisaidil Külastaja seadmesse. 

    

Privaatsustingimused 

1[8] 

  

Üldsätetest leiad informatsiooni selle kohta, kes on Isikuandmete vastutavaks töötlejaks ning millal käesolevad Privaatsustingimused kohalduvad. 

Siit leiad peamised põhimõtted, milles Klubi alati lähtub ja kinni peab Töödeldes Sinu Isikuandmeid. 

 1. ÜLDSÄTTED 

2.1 Veebilehe ja Teenute kasutamiseks tuleb Kliendil Privaatsustingimustega tutvuda ja seda kinnitada. 

2.2 Isikuandmeid võib Klubi töödelda: 

 1. (1)  vastutava töötlejana määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ning 

vahendid; 

 1. (2)  volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste järgi; 
 2. (3)  vastuvõtjana ulatuses, kellele Isikuandmeid edastatakse. 

2.3 Käesolevad Klubi Privaatsustingimused on Klubi ja Kliendi vahel sõlmitud Lepingu lahutamatu osa. 

2.4 Privaatsustingimused kohalduvad Andmesubjektidele ning Privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik Klubi töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude Klubi valduses olevate Isikuandmetega. 

2.5. Klubil on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted. Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

 

 1. PÕHIMÕTTED 

3.1 Klubi lähtub Isikuandmete Töötlemisel alati Andmesubjektide huvidest, õigustest ja vabadustest. 

3.2 Klubi eesmärgiks on vastutustundlik Isikuandmete Töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima Isikuandmete Töötlemise vastavust seatud eesmärkidele. 

3.3 Klubi kõik Isikuandmete Töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest: (1)Seaduslikkus. Isikuandmete Töötlemise puhul on olemas selleks 

seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek; 

 1. (2)  Õiglus. See tähendab eelkõige, et Andmesubjektil on piisav teave ja 

informatsioon selle kohta, kuidas Isikuandmeid Töödeldakse; 

 1. (3)  Läbipaistvus. Isikuandmete Töötlemine on Andmesubjektile läbipaistev, lihtsas keeles on selgitatud, miks, kuidas ja millal Isikuandmeid 

Töödeldakse; 

 1. (4)  Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt 

kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda 

hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus; 

 1. (5)  Minimisatsioon ehk andmete võimalikult minimaalne töötlemine. 

Isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende Isikuandmete Töötlemise eesmärgi seisukohalt. Isikuandmete Töötlemisel lähtub Klubi minimaalse Töötluse põhimõttest ning kui Isikuandmed ei ole vajalikud või ei ole enam vajalikud eesmärgiks, miks need koguti, siis Isikuandmed kustutatakse; 

 1. (6)  Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et Isikuandmete Töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged Isikuandmed kustutataks või parandataks viivitamatult; 
 2. (7)  Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks Isikuandmeid töödeldakse. See tähendab, et juhul kui Klubi soovib hoida Isikuandmeid kauem kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib Klubi andmed selliselt, et Andmesubjekt ei ole enam tuvastatav. Andmete puhul, mille on Klubi saanud läbi kliendi- või muu sarnase suhte, säilitab Klubi vastavalt parimale tavale ning nõusoleku alusel töödeldavaid andmeid üldiselt kuni nõusoleku tagasivõtmiseni; 
 3. (8)  Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete Töötlemine toimub viisil, mis tagab Isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb 

     

Privaatsustingimused 

2[8] 

    

Siit leiad info sellest, kuidas me Isikuandmeid kogume. 

loata või ebaseadusliku Töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid. Klubi omab nii ettevõttesiseseid juhiseid, eeskirju töötajatele, kui ka eraldi lepinguid iga volitatud töötlejaga, mis näevad ette parimad praktikad, pideva riskihindamise ning asjakohased tehnilised ja organisatoorsed meetmed Isikuandmete Töötlemisel; 

(9) Vaikimisi ja lõimitud andmekaitse. Klubi tagab, et kõik kasutatavad süsteemid vastavad nõutavatele tehnilistele kriteeriumitele. Sobivad andmekaitse meetmed on kavandatud iga info- ja andmesüsteemi uuendamisel või disainimisel. 

3.4 Klubi lähtub Isikuandmete Töötlemisel eesmärgist, et on alati võimeline eelnimetatud põhimõtete täitmist tõendama ning nende põhimõtete järgimise kohta saab Klubilt küsida täiendavat informatsiooni. 

 1. ISIKUANDMETE KOOSSEIS 

4.1 Klubi kogub muuhulgas järgmist tüüpi Isikuandmeid:

(1) Andmesubjekti poolt Klubile avaldatud Isikuandmed, sh nimi, e-posti 

aadress, telefoninumber, sünniaeg, kauba kohaletoimetamise aadress, arvelduskonto number, maksekaardi andmed;

(2)Andmesubjekti ja Klubi tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid 

Isikuandmed; 

 1. (3)  Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed (nt 

sotsiaalmeedias); 

 1. (4)  Teenuste kasutamisel tekkivad Isikuandmed (nt Rock Founder Club 

liikmena võistluste piletite soetamisel); 

 1. (5)  Veebisaidi külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad Isikuandmed; 
 2. (6)  Kolmandatelt isikutelt saadavad Isikuandmed; 
 3. (7)  Klubi poolt loodud ja kombineeritud Isikuandmed (kliendisuhte raames 

toimunud e-kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu). 

 1. ISIKUANDMETE KOOSSEIS NING TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ALUSED 

5.1 Klubi Töötleb Isikuandmeid eranditult seaduse alusel. Seadusest tulenevateks Isikuandmete Töötlemise alusteks on muuhulgas nõusolek, õigustatud huvi või Andmesubjekti ja Klubi vaheline Leping. 

5.2 Nõusoleku alusel Töötleb Klubi Isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusolekute puhul lähtub Klubi põhimõttest, et iga nõusolek peab olema 

5.3 Lepingu sõlmimisel ja täitmisel võib Isikandmete Töötlemine olla täiendavalt sätestatud konkreetses Lepingus, kuid Klubi võib Töödelda Isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel: 

 1. (1)  Lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks Andmesubjekti 

taotlusel; 

 1. (2)  Kliendi identifitseerimine ulatuses, mida nõuab hoolsuskohustus; 
 2. (3)  Kliendi ees võetud kohustuste täitmine oma Teenuste osutamise osas; 
 3. (4)  Kliendiga suhtlemine; 
 4. (5)  Kliendi maksekohustuse täitmise tagamine; 
 5. (6)  Nõuete esitamine, realiseerimine ja kaitsmine. 

Lepingu alusel töötlemisel säilitame Isikuandmeid kuni Lepingu lõppemisest on möödunud 3 aastat 

  

Siit leiad info sellest, millistel eesmärkidel ja alustel me Sinu Isikuandmeid Töödelda võime. 

muudest küsimustest selgelt eristatav, ning arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, selges ja lihtsas keeles. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel või suulise avaldusena. Andmesubjekt 

annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt 

näiteks lahtri märgistamise kaudu Veebisaidil. 

Nõusoleku alusel töötleb 

Klubi Isikuandmeid nt. uudiskirja ja pakkumiste saatmiseks ning selline nõusolek on tähtajatu ja kehtib kuni Andmesubjekti poolt selle 

tagasivõtmiseni. 

   

Privaatsustingimused 

3[8] 

  

 1. 5.4  Töölepingu sõlmimiseks lepingu sõlmimise ja õigustatud huvi alusel hõlmab Klubi tööle kandideerija Isikuandmete Töötlusjärgnevat:

(1)tööle kandideerija poolt Klubile töölepingu sõlmimise eesmärgil 

edastatud andmete Töötlust;

(2)tööle kandideerija poolt soovitajana märgitud isikult saadud 

Isikuandmete Töötlust;

(3) riiklikest andmekogudest ja registritest ning avalikust (sotsiaal)meediast 

kogutud Isikuandmete Töötlust.

Juhul kui tööle kandideerija valituks ei osutu, siis hoiab Klubi töölepingu sõlmiseks kogutud Isikuandmeid alles kaks aastat selleks, et sobiva tööpositsiooni vabanemisel teha tööle kandideerijale tööpakkumine. Aasta möödumisel tööle kandideerimise avalduse esitamisest Isikuandmed valituks mitte osutunud tööle kandideerija kohta kustutakse. Klubi praktikaprogrammis osalemisega seonduvaid andmeid tööpakkumise tegemise eesmärgil säilitatakse 5 aastat. 

 1. 5.5  Õigustatud huvi tähendab Klubi huvi enda eesmärkide saavutamiseks ja juhtimiseks võimaldamaks saada parimaks professionaalseks kofgukonnaklubiks. Sel alusel Töötleb Klubi Isikuandmeid vaid pärast hoolikat hindamist, tuvastamaks, et Klubil on õigustatud huvi, mille alusel Isikuandmete Töötlemine on vajalik ning vastavuses Andmesubjekti huvide ja õigustega (nn kolmeastmelise testi läbiviimise järgselt). Eelkõige võib õigustatud huvi alusel Isikuandmete Töötlemine toimuda järgmistel eesmärkidel: 
 2. (1)  Usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, näiteks Isikuandmete Töötlemine, mis on rangelt vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks; 
 3. (2)  Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada T eenuste kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha Kliendile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi; 
 4. (3)  Veebisaidi, Klubi sotsiaalmeedia lehekülgede, mobiilirakenduste ja muude Teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja Isikuandmed. Klubi kasutab kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema Teenuse osutamiseks; 
 5. (4)  Kampaaniate korraldamine, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine, Klientide ja Külastajate rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine; 
 6. (5)  Monitooring. Klubi võib salvestada nii enda asukoha ruumides kui sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud, mis Klubi on teinud ning vajadusel kasutab neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks; 

(6)Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning Veebisaidi turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed; 

 1. (7)  Organisatsioonilistel eesmärkidel. Eelkõige finantsjuhtimiseks ning 
 2. (8)  Tarbimisandmete arvestite andmete monitoorimine ja analüüsimine tarbimise trendidest ülevaate saamiseks ning Klientidele tagasiside andmiseks; 
 3. (9)  Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks 

(10) Klubi võib kasutada ürituste korraldamisel, s.h. Võistluste korraldamisel ohutuse ja turvalisuse tagamise eesmärgil kaameraid, mis 

võivad salvestada ka heli. 

 1. 5.6  Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks Töötleb Klubi Isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused 

 

edastamaks Isikuandmeid Klubi asutajate piires sisehalduse eesmärkidel, 

 

sealhulgas Klientide või töötajate Isikuandmete Töötlemiseks; 

   

Privaatsustingimused 

4[8] 

    

Siit leiad informatsiooni, millal võime Sinu Isikuandmeid edastada meie koostööpartneritele. 

maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel. 

 1. 5.7  Juhul kui Isikuandmete Töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks Isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine Andmesubjekti antud nõusolekul, hindab Klubi hoolikalt sellise uue Töötluse lubatavust. Klubi võtab selle kindlakstegemiseks, kas uuel eesmärgil Töötlemine on kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks Isikuandmeid algselt koguti, muuhulgas arvesse: (1)seost nende eesmärkide, mille jaoks Isikuandmeid koguti, ja 

kavandatava edasise Töötlemise eesmärkide vahel; 

 1. (2)  Isikuandmete kogumise konteksti, eelkõige Andmesubjekti ja Klubi 

vahelist seost; 

 1. (3)  Isikuandmete laadi, eelkõige seda, kas töödeldakse Isikuandmete eriliike 

või süüteoasjades süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegudega seotud 

Isikuandmeid; 

 1. (4)  kavandatava edasise Töötlemise võimalikke tagajärgi Andmesubjektide 

jaoks; 

 1. (5)  asjakohaste kaitsemeetmete olemasolu, milleks võivad olla näiteks 

krüpteerimine ja pseudonümiseerimine. 

 1. 5.8  Eelnevast tulenevalt Töötleb Klubi eelkõige järgnevaid Isikuandmed järgnevatel eesmärkidel: 

(1) Nimi

 1. Kliendi tuvastamiseks, lepingu täitmiseks;
 2. Üritustele registreerimiseks, osalejate nimekirjade avaldamiseks c. Personaalsete pakkumiste edastamiseks; 

(2) E-mail

 1. Kliendi tuvastamiseks, lepingu täitmiseks;
 2. Üritustele registreerimiseks ja vastava teabe edastamiseks; c. Personaalsete pakkumiste edastamiseks; 

(3) Telefoni number

 1. Kliendi tuvastamiseks, lepingu täitmiseks;
 2. Üritustele registreerimiseks ja vastava teabe edastamiseks; c. Personaalsete pakkumiste edastamiseks; 

(4) Sugu

 1. Kliendi alternatiivseks tuvastamiseks; b. Personaalsete pakkumiste tegemiseks; 

(5) Keel

 1. Kliendisuhtluseks; 

(6) Sünniaeg

 1. Ettevõtte äritegevusega seotud analüüsiks; b. Personaalsete pakkumiste tegemiseks; 

(7) Isikukood

 1. Kliendi alternatiivseks tuvastamiseks; 

(8) Töökoht

 1. Lepingu täitmiseks;
 2. statistilistel eesmärkidel;
 3. Üritustele registreerimiseks, osalejate nimekirjade avaldamiseks 
 4. KLIENDIANDMETE AVALIKUSTAMINE JA/VÕI EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE 

6.1 6.2 

Klubi teeb koostööd isikutega, kellele Klubi võib edastada koostöö raames ja eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh Isikuandmeid. 

Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla Klubi asutajad ja liikmed, reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IKT partnerid s.o erinevate tehniliste teenuste osutajad, arvete edastamise teenuse osutajad tingimusel, et: 

(1) vastav eesmärk ja Töötlus on seaduslik;

(2) Isikuandmete Töötlemine toimub vastavalt Klubi juhistele ning kehtiva 

   

Privaatsustingimused 

5[8] 

    

Siit leiad kirjelduse, kuidas me Sinu Isikuandmeidkaitseme ning kust leida infot Isikuandmete säilitamise tähtaegade kohta. 

Klubi Teenused ei ole suunatud Lastele. 

Sinu Isikuandmed kuuluvad Sulle ning siit leiad informatsiooni, millised on Sinu õigused oma Isikuandmete kaitsel. 

Lepingu alusel; 

6.3 Olulisemateks volitatud töötlejateks on Klubi puhul: 

 1. (1)  Uudiskirjade koostamisel ja edastamisel, turundustegevuste 

planeerimisel kasutatav koostööpartner ImID Agentuur OÜ; 

 1. (2)  SA Iuridicum veebilehe arendaja; 

(3)Ürituste ja Klubi sponsorid, korraldajad ja toetajad Ürituste 

korraldamiseks ja teiste Klubi eesmärkide täitmiseks (s.h. liikmetele parimate pakkumist võimaldamine). Selliseks koostööpartneriks on näiteks SA Tartu Korvpallikool. 

6.4 Klubi avalikustab teatud juhtudel isikuandmeid, näiteks liikmete ninekirja või üritustel osalejate nimekirjad Veeblehtedel; 

6.5 Klubi võib avalikustada Klientide (s.h. liikmete) isikuandmeid läbi sotsiaalmeedia turunduslikel eesmärkidel või omavahelise suhtluse tagamiseks. 

6.6 Klubi ei edasta Isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu ning kui selline edastus toimub, siis rangelt kooskõlas seaduse nõuetega. 

 1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS 

7.1 Klubi säilitab Isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt Klubi poolt selleks kehtestatud korrale. 

7.2 Juhul kui toimub Isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab Klubi tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerib Klubi kõik intsidendid ning teavitab selleks ette nähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja Andmesubjekti otse (nt e-post) või avalikult (nt läbi uudiste). 

 1. LASTE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE 

8.1 Klubi Teenused, s.h. infoühiskonna teenused ei ole suunatud Lastele. 

8.2 Klubi ei kogu teadlikult informatsiooni alla 13 aastate isikute ehk Laste kohta ning teadliku sellekohase tegevuse korral lähtume lapsevanema või eestkostja soovidest (s.h nõusolekust saata ajakirjad Lapse nimele). 

8.3 Juhul kui Klubi saab teada, et on kogunud Isikuandmed siiski Lapselt või Lapse kohta, teeb Klubi endast parima selliste Isikuandmete Töötlemise lõpetamiseks. 

 1. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED 

9.1 Nõusolekuga seonduvad õigused: 

 1. (1)  Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada Klubile oma soovist nõusolek 

Isikuandmete Töötlemiseks tagasi võtta. 

 1. (2)  Klubile antud nõusolekuid saad vaadata, muuta ja tagasi võtta pöördudes 

Klubi poole. Kontaktid leiad Privaatsustingimuste punktist 13. 

9.2 Isikuandmete Töötlemisel on Andmesubjektil ka järgnevad õigused: 

 1. (1)  Õigus saada teavet ehk Andmesubjekti õigus saada teavet tema kohta 

kogutud Isikuandmete kohta. 

 1. (2)  Õigus tutvuda andmetega mis mh hõlmab Andmesubjekti õigust 

Töödeldavate Isikuandmete koopiale. 

 1. (3)  Õigus ebaõigete Isikuandmete parandamisele. Andmesubjektil on mh 

võimalik ebaõigeid andmed parandada taotledes seda Klubilt. 

       

Privaatsustingimused 

6[8] 

    

Siit leiad informatsiooni selle kohta, kuidas saada selgitusi või kuidas ja kuhu esitada kaebus. 

Siit leiad informatsiooni selle kohta, milliseid Küpsiseid või muid tehnoloogiaid kasutame ning kuidas Sina saad selliste tehnoloogiate kasutamist kontrollida. 

 1. (4)  Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on Andmesubjektil õigus nõuda, et Isikuandmed kustutataks näiteks, kui Töötlus toimub ainult nõusoleku alusel. 
 2. (5)  Õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist. See õigus tekib mh juhul, kui Isikuandmete Töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui Andmesubjekt vaidlustab Isikuandmete õigsuse. Andmesubjektil on õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal Isikuandmete õigsust kontrollida või kui Isikuandmete Töötlemine on ebaseaduslik, kuid Andmesubjekt ei taotle Isikuandmete kustutamist. 
 3. (6)  Andmete ülekandmise õigus ehk Andmesubjektil tekib teatud juhul õigus saada Isikuandmed masinloetaval kujul endaga kaasa või teisele vastutavale töötlejale üle kantud. 
 4. (7)  Õigused seoses automatiseeritud Töötlusega tähendavad mh, et Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate Isikuandmete Töötlemise suhtes, mis baseeruvad automaatotsustel. Selguse huvides – Klubi võib Isikuandmeid Töödelda äri edendavate automaatotsuste tegemiseks (nt turunduskontekstis Külastajate segmentimiseks ja nendele isikupärastatud sõnumite suunamiseks, töösuhte alustamise kontekstis ja kindlustamaks, et meie töötajad järgivad meie sisemisi turbe-eeskirju). Automatiseeritud Töötlus võib osaliselt tugineda ka avalikest allikatest kogutud andmetel. Teil on õigus vältida mistahes automaatsel Isikuandmete Töötlusel põhinevaid otsuseid, kui need saab liigitada profileerimiseks; 
 5. (8)  Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti Isikuandmete Töötlemine on seaduspärane; 
 6. (9)  Õigus kahju hüvitamisele, kui Isikuandmete Töötlemisega on tekitatud Andmesubjektile kahju. 
 7. ÕIGUSTE TEOSTAMINE JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE 

10.1 Õiguste teostamine:

(1) Andmesubjektil on õigus Isikuandmete Töötlemisega seonduva küsimuse, 

taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda Klubi poole punktis 13 toodud kontaktandmetel. 

10.2 Kaebuste esitamine: 

 1. (1)  Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Klubi, Andmekaitse 

Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete 

Töötlemisel on rikutud tema õigusi. 

 1. (2)  Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel 

aadressil: https://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid- nouandetelefon. 

 1. KÜPSISED JA MUUD VEEBITEHNOLOOGIAD 

11.1 Klubi võib koguda Veebisaidi ja teiste infoühiskonnateenuste Külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse Külastaja brauseri poolt Külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda. 

11.2 Klubi kasutab kogutavaid andmeid, et võimaldada Teenuse osutamine vastavalt Külastaja või Kliendi harjumustele; kindlustada parim Teenuse kvaliteet; informeerida Külastajat ja Klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks. 

       

Privaatsustingimused 

7[8] 

    

Siin oleme ära toonud dokumendid ja korrad, mille kaudu saad Sina enda õigusi kõige paremal viisil teostada ja teada, kuidas meie Sinu Isikuandmeid hoiame ja Töötleme. 

Siit leiad meie kontaktandmed. 

Siin on toodud informatsioon Privaatsustingimuste kehtivusest ja muudatustest. 

 1. 11.3  Klubi kasutab sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles Veebisaidi korduval kasutamisel ning reklaami- ja kolmandate osapoolte Küpsiseid kasutavad Klubi partnerite veebisaidid, mis on seotud Klubi Veebisaidiga. Nende Küpsiste tekkimist Klubi ei kontrolli, seega nende Küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest. Küpsiste kohta loe täpsemalt selgitavast materjalist (vt punkt 12: Olulised dokumendid, juhised, korrad). 
 2. 11.4  Küpsiste osas nõustuvad Külastajad nende kasutamisega Veebisaidil, Infoühiskonna teenuse seadetes või veebibrauseris. 
 3. 11.5  Enamik veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma Küpsiseid täielikult lubamata ei ole Veebisaidi funktsioonid Külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide (vt punkt 12: Olulised dokumendid, juhised, korrad). 
 4. OLULISED DOKUMENDID, JUHISED, KORRAD 

12.1 Klubi Privaatsustingimuste rakendamisel lähtutakse järgmistest dokumentidest, kordadest, juhistest:

(1) All About Cookies (inglisekeelne): Küpsiste ja muude veebitehnoloogiate 

kirjeldused, mida Klubi kasutab;

(2) Your Online Choices; About Ads; Network 

Advertising, (inglisekeelsed): Küpsiste ja muude veebitehnoloogiate kontrollimise ja monitoorimise platvorm, millel saab Andmesubjekt ise muuta ja kontrollida, kuidas Isikuandmeid kasutatakse ja kogutakse. 

 1. KONTAKTANDMED JA INFORMATSIOON 

13.1 Klubi Andmesubjekti jaoks olulised kontaktandmed:

Klubiga saab Isikuandmete küsimustest ühendust e-posti 

aadressil info@rocktartu.ee 14. MUUD TINGIMUSED 

14.1 Klubil on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Muutmisest teavitab Klubi Andmesubjekte Klubi koduleheküljel, e-posti teel või muul viisil. 

14.2 Privaatsustingimuste viimased muudatused ja kehtima hakkamine: 

             

Avaldamine: 

01.06.2019 

Kehtima hakkamine: 

01.06.2019 

Peamised muudatused: 

Algne avaldamine 

        

Privaatsustingimused 

8[8] 

 

PRIVAATSUSTINGIMUSED

Siit leiad kogu informatsiooni Rock Korvpalliklubi (edaspidi Klubi) andmetöötluse põhimõtete kohta. Klubi eesmärgiks on olla isikuandmete töötlemisel Sinule usaldusväärseks ja Sinu õigusi austavaks partneriks ning turul teistele eeskujuks.

   Mõistete all leiad nende sõnade täpsemad tähendused, mida Privaatsustingimustes tihti kasutatakse ning mis esitatakse suure algustähega.

 1. MÕISTED

1.1 Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on Klubil teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust Kliendid, Külastajad, koostööpartnerid ning töötajad kelle kohta on Klubil Isikuandmeid.

1.2 Privaatsustingimused on käesolev tekst, mis sätestab Isikuandmete Töötlemise põhimõtted Klubis.

1.3 Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

1.4 Isikuandmete Töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

1.5 Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Klubi Teenuseid ja/või on Klubi liige.

1.6 Leping on Klubi ja Kliendi vahel sõlmitud Teenuse osutamise või muu leping, s.h. liikmeleping.

1.7 Tüüptingimused sätestavad üldised tingimused, mis kohalduvad Klubiga Lepingusse astumisel.

1.8 Veebisait on Klubi veebisait https://rocktartu.ee

1.9 Külastaja on isik, kes kasutab Klubi Veebisaiti.

1.10 Laps on Isikuandmete Töötlemise kontekstis infoühiskonna teenuste osutamisel Eesti Vabariigis alla 13 aastane isik.

1.11 Teenused on igasugused Klubi poolt pakutavad teenused ja tooted, s.h. Rock Founder Club liikmeleping.

1.12 Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebisaidil Külastaja seadmesse.

    Privaatsustingimused

1[8]

  Üldsätetest leiad informatsiooni selle kohta, kes on Isikuandmete vastutavaks töötlejaks ning millal käesolevad Privaatsustingimused kohalduvad.

Siit leiad peamised põhimõtted, milles Klubi alati lähtub ja kinni peab Töödeldes Sinu Isikuandmeid.

 1. ÜLDSÄTTED

2.1 Veebilehe ja Teenute kasutamiseks tuleb Kliendil Privaatsustingimustega tutvuda ja seda kinnitada.

2.2 Isikuandmeid võib Klubi töödelda:

(1) vastutava töötlejana määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ning

vahendid;

(2) volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste järgi;

(3) vastuvõtjana ulatuses, kellele Isikuandmeid edastatakse.

2.3 Käesolevad Klubi Privaatsustingimused on Klubi ja Kliendi vahel sõlmitud Lepingu lahutamatu osa.

2.4 Privaatsustingimused kohalduvad Andmesubjektidele ning Privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik Klubi töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude Klubi valduses olevate Isikuandmetega.

 1. PÕHIMÕTTED

3.1 Klubi lähtub Isikuandmete Töötlemisel alati Andmesubjektide huvidest, õigustest ja vabadustest.

3.2 Klubi eesmärgiks on vastutustundlik Isikuandmete Töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima Isikuandmete Töötlemise vastavust seatud eesmärkidele.

3.3 Klubi kõik Isikuandmete Töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest: (1)Seaduslikkus. Isikuandmete Töötlemise puhul on olemas selleks

seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek;

(2) Õiglus. See tähendab eelkõige, et Andmesubjektil on piisav teave ja

informatsioon selle kohta, kuidas Isikuandmeid Töödeldakse;

(3) Läbipaistvus. Isikuandmete Töötlemine on Andmesubjektile läbipaistev, lihtsas keeles on selgitatud, miks, kuidas ja millal Isikuandmeid

Töödeldakse;

(4) Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt

kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda

hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;

(5) Minimisatsioon ehk andmete võimalikult minimaalne töötlemine.

Isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende Isikuandmete Töötlemise eesmärgi seisukohalt. Isikuandmete Töötlemisel lähtub Klubi minimaalse Töötluse põhimõttest ning kui Isikuandmed ei ole vajalikud või ei ole enam vajalikud eesmärgiks, miks need koguti, siis Isikuandmed kustutatakse;

(6) Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et Isikuandmete Töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged Isikuandmed kustutataks või parandataks viivitamatult;

(7) Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks Isikuandmeid töödeldakse. See tähendab, et juhul kui Klubi soovib hoida Isikuandmeid kauem kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib Klubi andmed selliselt, et Andmesubjekt ei ole enam tuvastatav. Andmete puhul, mille on Klubi saanud läbi kliendi- või muu sarnase suhte, säilitab Klubi vastavalt parimale tavale ning nõusoleku alusel töödeldavaid andmeid üldiselt kuni nõusoleku tagasivõtmiseni;

(8) Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete Töötlemine toimub viisil, mis tagab Isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb

     Privaatsustingimused

2[8]

 

    Siit leiad info sellest, kuidas me Isikuandmeid kogume.

loata või ebaseadusliku Töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid. Klubi omab nii ettevõttesiseseid juhiseid, eeskirju töötajatele, kui ka eraldi lepinguid iga volitatud töötlejaga, mis näevad ette parimad praktikad, pideva riskihindamise ning asjakohased tehnilised ja organisatoorsed meetmed Isikuandmete Töötlemisel;

(9) Vaikimisi ja lõimitud andmekaitse. Klubi tagab, et kõik kasutatavad süsteemid vastavad nõutavatele tehnilistele kriteeriumitele. Sobivad andmekaitse meetmed on kavandatud iga info- ja andmesüsteemi uuendamisel või disainimisel.

3.4 Klubi lähtub Isikuandmete Töötlemisel eesmärgist, et on alati võimeline eelnimetatud põhimõtete täitmist tõendama ning nende põhimõtete järgimise kohta saab Klubilt küsida täiendavat informatsiooni.

 1. ISIKUANDMETE KOOSSEIS

4.1 Klubi kogub muuhulgas järgmist tüüpi Isikuandmeid:

(1) Andmesubjekti poolt Klubile avaldatud Isikuandmed, sh nimi, e-posti

aadress, telefoninumber;

(2)Andmesubjekti ja Klubi tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid

Isikuandmed;

(3) Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed (nt

sotsiaalmeedias);

(4) Teenuste kasutamisel tekkivad Isikuandmed (nt Rock Founder Club

liikmena võistluste piletite soetamisel);

(5) Veebisaidi külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad Isikuandmed;

(6) Kolmandatelt isikutelt saadavad Isikuandmed;

(7) Klubi poolt loodud ja kombineeritud Isikuandmed (kliendisuhte raames

toimunud e-kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu).

 1. ISIKUANDMETE KOOSSEIS NING TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ALUSED

5.1 Klubi Töötleb Isikuandmeid eranditult seaduse alusel. Seadusest tulenevateks Isikuandmete Töötlemise alusteks on muuhulgas nõusolek, õigustatud huvi või Andmesubjekti ja Klubi vaheline Leping.

5.2 Nõusoleku alusel Töötleb Klubi Isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusolekute puhul lähtub Klubi põhimõttest, et iga nõusolek peab olema

5.3 Lepingu sõlmimisel ja täitmisel võib Isikandmete Töötlemine olla täiendavalt sätestatud konkreetses Lepingus, kuid Klubi võib Töödelda Isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

(1) Lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks Andmesubjekti

taotlusel;

(2) Kliendi identifitseerimine ulatuses, mida nõuab hoolsuskohustus;

(3) Kliendi ees võetud kohustuste täitmine oma Teenuste osutamise osas;

(4) Kliendiga suhtlemine;

(5) Kliendi maksekohustuse täitmise tagamine;

(6) Nõuete esitamine, realiseerimine ja kaitsmine.

Lepingu alusel töötlemisel säilitame Isikuandmeid kuni Lepingu lõppemisest on möödunud 3 aastat

  Siit leiad info sellest, millistel eesmärkidel ja alustel me Sinu Isikuandmeid Töödelda võime.

 muudest küsimustest selgelt eristatav, ning arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, selges ja lihtsas keeles. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel või suulise avaldusena. Andmesubjekt

 annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt

  näiteks lahtri märgistamise kaudu Veebisaidil.

Nõusoleku alusel töötleb

 Klubi Isikuandmeid nt. uudiskirja ja pakkumiste saatmiseks ning selline nõusolek on tähtajatu ja kehtib kuni Andmesubjekti poolt selle

 tagasivõtmiseni.

   Privaatsustingimused

3[8]

 

  5.4 Töölepingu sõlmimiseks lepingu sõlmimise ja õigustatud huvi alusel hõlmab Klubi tööle kandideerija Isikuandmete Töötlusjärgnevat:

(1)tööle kandideerija poolt Klubile töölepingu sõlmimise eesmärgil

edastatud andmete Töötlust;

(2)tööle kandideerija poolt soovitajana märgitud isikult saadud

Isikuandmete Töötlust;

(3) riiklikest andmekogudest ja registritest ning avalikust (sotsiaal)meediast

kogutud Isikuandmete Töötlust.

Juhul kui tööle kandideerija valituks ei osutu, siis hoiab Klubi töölepingu sõlmiseks kogutud Isikuandmeid alles kaks aastat selleks, et sobiva tööpositsiooni vabanemisel teha tööle kandideerijale tööpakkumine. Aasta möödumisel tööle kandideerimise avalduse esitamisest Isikuandmed valituks mitte osutunud tööle kandideerija kohta kustutakse. Klubi praktikaprogrammis osalemisega seonduvaid andmeid tööpakkumise tegemise eesmärgil säilitatakse 5 aastat.

5.5 Õigustatud huvi tähendab Klubi huvi enda eesmärkide saavutamiseks ja juhtimiseks võimaldamaks saada parimaks professionaalseks kofgukonnaklubiks. Sel alusel Töötleb Klubi Isikuandmeid vaid pärast hoolikat hindamist, tuvastamaks, et Klubil on õigustatud huvi, mille alusel Isikuandmete Töötlemine on vajalik ning vastavuses Andmesubjekti huvide ja õigustega (nn kolmeastmelise testi läbiviimise järgselt). Eelkõige võib õigustatud huvi alusel Isikuandmete Töötlemine toimuda järgmistel eesmärkidel:

(1) Usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, näiteks Isikuandmete Töötlemine, mis on rangelt vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks;

(2) Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada T eenuste kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha Kliendile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi;

(3) Veebisaidi, Klubi sotsiaalmeedia lehekülgede, mobiilirakenduste ja muude Teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja Isikuandmed. Klubi kasutab kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema Teenuse osutamiseks;

(4) Kampaaniate korraldamine, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine, Klientide ja Külastajate rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine;

(5) Monitooring. Klubi võib salvestada nii enda asukoha ruumides kui sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud, mis Klubi on teinud ning vajadusel kasutab neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks;

(6)Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning Veebisaidi turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed;

(7) Organisatsioonilistel eesmärkidel. Eelkõige finantsjuhtimiseks ning

(8) Tarbimisandmete arvestite andmete monitoorimine ja analüüsimine tarbimise trendidest ülevaate saamiseks ning Klientidele tagasiside andmiseks;

(9) Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks

(10) Klubi võib kasutada ürituste korraldamisel, s.h. Võistluste korraldamisel ohutuse ja turvalisuse tagamise eesmärgil kaameraid, mis

võivad salvestada ka heli.

5.6 Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks Töötleb Klubi Isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused

 edastamaks Isikuandmeid Klubi asutajate piires sisehalduse eesmärkidel,

 sealhulgas Klientide või töötajate Isikuandmete Töötlemiseks;

   Privaatsustingimused

4[8]

 

    Siit leiad informatsiooni, millal võime Sinu Isikuandmeid edastada meie koostööpartneritele.

maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel.

5.7 Juhul kui Isikuandmete Töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks Isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine Andmesubjekti antud nõusolekul, hindab Klubi hoolikalt sellise uue Töötluse lubatavust. Klubi võtab selle kindlakstegemiseks, kas uuel eesmärgil Töötlemine on kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks Isikuandmeid algselt koguti, muuhulgas arvesse: (1)seost nende eesmärkide, mille jaoks Isikuandmeid koguti, ja

kavandatava edasise Töötlemise eesmärkide vahel;

(2) Isikuandmete kogumise konteksti, eelkõige Andmesubjekti ja Klubi

vahelist seost;

(3) Isikuandmete laadi, eelkõige seda, kas töödeldakse Isikuandmete eriliike

või süüteoasjades süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegudega seotud

Isikuandmeid;

(4) kavandatava edasise Töötlemise võimalikke tagajärgi Andmesubjektide

jaoks;

(5) asjakohaste kaitsemeetmete olemasolu, milleks võivad olla näiteks

krüpteerimine ja pseudonümiseerimine.

5.8 Eelnevast tulenevalt Töötleb Klubi eelkõige järgnevaid Isikuandmed järgnevatel eesmärkidel:

(1) Nimi

 1. Kliendi tuvastamiseks, lepingu täitmiseks;
 2. Üritustele registreerimiseks, osalejate nimekirjade avaldamiseks c. Personaalsete pakkumiste edastamiseks;

(2) E-mail

 1. Kliendi tuvastamiseks, lepingu täitmiseks;
 2. Üritustele registreerimiseks ja vastava teabe edastamiseks; c. Personaalsete pakkumiste edastamiseks;

(3) Telefoni number

 1. Kliendi tuvastamiseks, lepingu täitmiseks;
 2. Üritustele registreerimiseks ja vastava teabe edastamiseks; c. Personaalsete pakkumiste edastamiseks;

(4) Sugu

 1. Kliendi alternatiivseks tuvastamiseks; b. Personaalsete pakkumiste tegemiseks;

(5) Keel

 1. Kliendisuhtluseks;

(6) Sünniaeg

 1. Ettevõtte äritegevusega seotud analüüsiks; b. Personaalsete pakkumiste tegemiseks;

(7) Isikukood

 1. Kliendi alternatiivseks tuvastamiseks;

(8) Töökoht

 1. Lepingu täitmiseks;
 2. statistilistel eesmärkidel;
 3. Üritustele registreerimiseks, osalejate nimekirjade avaldamiseks
 4. KLIENDIANDMETE AVALIKUSTAMINE JA/VÕI EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

6.1 6.2

Klubi teeb koostööd isikutega, kellele Klubi võib edastada koostöö raames ja eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh Isikuandmeid.

Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla Klubi asutajad ja liikmed, reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IKT partnerid s.o erinevate tehniliste teenuste osutajad, arvete edastamise teenuse osutajad tingimusel, et:

(1) vastav eesmärk ja Töötlus on seaduslik;

(2) Isikuandmete Töötlemine toimub vastavalt Klubi juhistele ning kehtiva

   Privaatsustingimused

5[8]

 

    Siit leiad kirjelduse, kuidas me Sinu Isikuandmeidkaitseme ning kust leida infot Isikuandmete säilitamise tähtaegade kohta.

Klubi Teenused ei ole suunatud Lastele.

Sinu Isikuandmed kuuluvad Sulle ning siit leiad informatsiooni, millised on Sinu õigused oma Isikuandmete kaitsel.

Lepingu alusel;

6.3 Olulisemateks volitatud töötlejateks on Klubi puhul:

(1) Uudiskirjade koostamisel ja edastamisel, turundustegevuste

planeerimisel kasutatav koostööpartner ImID Agentuur OÜ;

(2) SA Iuridicum veebilehe arendaja;

(3)Ürituste ja Klubi sponsorid, korraldajad ja toetajad Ürituste

korraldamiseks ja teiste Klubi eesmärkide täitmiseks (s.h. liikmetele parimate pakkumist võimaldamine). Selliseks koostööpartneriks on näiteks SA Tartu Korvpallikool.

6.4 Klubi avalikustab teatud juhtudel isikuandmeid, näiteks liikmete ninekirja või üritustel osalejate nimekirjad Veeblehtedel;

6.5 Klubi võib avalikustada Klientide (s.h. liikmete) isikuandmeid läbi sotsiaalmeedia turunduslikel eesmärkidel või omavahelise suhtluse tagamiseks.

6.6 Klubi ei edasta Isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu ning kui selline edastus toimub, siis rangelt kooskõlas seaduse nõuetega.

 1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS

7.1 Klubi säilitab Isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt Klubi poolt selleks kehtestatud korrale.

7.2 Juhul kui toimub Isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab Klubi tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerib Klubi kõik intsidendid ning teavitab selleks ette nähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja Andmesubjekti otse (nt e-post) või avalikult (nt läbi uudiste).

 1. LASTE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

8.1 Klubi Teenused, s.h. infoühiskonna teenused ei ole suunatud Lastele.

8.2 Klubi ei kogu teadlikult informatsiooni alla 13 aastate isikute ehk Laste kohta ning teadliku sellekohase tegevuse korral lähtume lapsevanema või eestkostja soovidest (s.h nõusolekust saata ajakirjad Lapse nimele).

8.3 Juhul kui Klubi saab teada, et on kogunud Isikuandmed siiski Lapselt või Lapse kohta, teeb Klubi endast parima selliste Isikuandmete Töötlemise lõpetamiseks.

 1. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

9.1 Nõusolekuga seonduvad õigused:

(1) Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada Klubile oma soovist nõusolek

Isikuandmete Töötlemiseks tagasi võtta.

(2) Klubile antud nõusolekuid saad vaadata, muuta ja tagasi võtta pöördudes

Klubi poole. Kontaktid leiad Privaatsustingimuste punktist 13.

9.2 Isikuandmete Töötlemisel on Andmesubjektil ka järgnevad õigused:

(1) Õigus saada teavet ehk Andmesubjekti õigus saada teavet tema kohta

kogutud Isikuandmete kohta.

(2) Õigus tutvuda andmetega mis mh hõlmab Andmesubjekti õigust

Töödeldavate Isikuandmete koopiale.

(3) Õigus ebaõigete Isikuandmete parandamisele. Andmesubjektil on mh

võimalik ebaõigeid andmed parandada taotledes seda Klubilt.

       Privaatsustingimused

6[8]

 

    Siit leiad informatsiooni selle kohta, kuidas saada selgitusi või kuidas ja kuhu esitada kaebus.

Siit leiad informatsiooni selle kohta, milliseid Küpsiseid või muid tehnoloogiaid kasutame ning kuidas Sina saad selliste tehnoloogiate kasutamist kontrollida.

(4) Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on Andmesubjektil õigus nõuda, et Isikuandmed kustutataks näiteks, kui Töötlus toimub ainult nõusoleku alusel.

(5) Õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist. See õigus tekib mh juhul, kui Isikuandmete Töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui Andmesubjekt vaidlustab Isikuandmete õigsuse. Andmesubjektil on õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal Isikuandmete õigsust kontrollida või kui Isikuandmete Töötlemine on ebaseaduslik, kuid Andmesubjekt ei taotle Isikuandmete kustutamist.

(6) Andmete ülekandmise õigus ehk Andmesubjektil tekib teatud juhul õigus saada Isikuandmed masinloetaval kujul endaga kaasa või teisele vastutavale töötlejale üle kantud.

(7) Õigused seoses automatiseeritud Töötlusega tähendavad mh, et Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate Isikuandmete Töötlemise suhtes, mis baseeruvad automaatotsustel. Selguse huvides – Klubi võib Isikuandmeid Töödelda äri edendavate automaatotsuste tegemiseks (nt turunduskontekstis Külastajate segmentimiseks ja nendele isikupärastatud sõnumite suunamiseks, töösuhte alustamise kontekstis ja kindlustamaks, et meie töötajad järgivad meie sisemisi turbe-eeskirju). Automatiseeritud Töötlus võib osaliselt tugineda ka avalikest allikatest kogutud andmetel. Teil on õigus vältida mistahes automaatsel Isikuandmete Töötlusel põhinevaid otsuseid, kui need saab liigitada profileerimiseks;

(8) Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti Isikuandmete Töötlemine on seaduspärane;

(9) Õigus kahju hüvitamisele, kui Isikuandmete Töötlemisega on tekitatud Andmesubjektile kahju.

 1. ÕIGUSTE TEOSTAMINE JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE

10.1 Õiguste teostamine:

(1) Andmesubjektil on õigus Isikuandmete Töötlemisega seonduva küsimuse,

taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda Klubi poole punktis 13 toodud kontaktandmetel.

10.2 Kaebuste esitamine:

(1) Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Klubi, Andmekaitse

Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete

Töötlemisel on rikutud tema õigusi.

(2) Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel

aadressil: https://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid- nouandetelefon.

 1. KÜPSISED JA MUUD VEEBITEHNOLOOGIAD

11.1 Klubi võib koguda Veebisaidi ja teiste infoühiskonnateenuste Külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse Külastaja brauseri poolt Külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.

11.2 Klubi kasutab kogutavaid andmeid, et võimaldada Teenuse osutamine vastavalt Külastaja või Kliendi harjumustele; kindlustada parim Teenuse kvaliteet; informeerida Külastajat ja Klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.

       Privaatsustingimused

7[8]

 

    Siin oleme ära toonud dokumendid ja korrad, mille kaudu saad Sina enda õigusi kõige paremal viisil teostada ja teada, kuidas meie Sinu Isikuandmeid hoiame ja Töötleme.

Siit leiad meie kontaktandmed.

Siin on toodud informatsioon Privaatsustingimuste kehtivusest ja muudatustest.

11.3 Klubi kasutab sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles Veebisaidi korduval kasutamisel ning reklaami- ja kolmandate osapoolte Küpsiseid kasutavad Klubi partnerite veebisaidid, mis on seotud Klubi Veebisaidiga. Nende Küpsiste tekkimist Klubi ei kontrolli, seega nende Küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest. Küpsiste kohta loe täpsemalt selgitavast materjalist (vt punkt 12: Olulised dokumendid, juhised, korrad).

11.4 Küpsiste osas nõustuvad Külastajad nende kasutamisega Veebisaidil, Infoühiskonna teenuse seadetes või veebibrauseris.

11.5 Enamik veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma Küpsiseid täielikult lubamata ei ole Veebisaidi funktsioonid Külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide (vt punkt 12: Olulised dokumendid, juhised, korrad).

 1. OLULISED DOKUMENDID, JUHISED, KORRAD

12.1 Klubi Privaatsustingimuste rakendamisel lähtutakse järgmistest dokumentidest, kordadest, juhistest:

(1) All About Cookies (inglisekeelne): Küpsiste ja muude veebitehnoloogiate

kirjeldused, mida Klubi kasutab;

(2) Your Online Choices; About Ads; Network

Advertising, (inglisekeelsed): Küpsiste ja muude veebitehnoloogiate kontrollimise ja monitoorimise platvorm, millel saab Andmesubjekt ise muuta ja kontrollida, kuidas Isikuandmeid kasutatakse ja kogutakse.

 1. KONTAKTANDMED JA INFORMATSIOON

13.1 Klubi Andmesubjekti jaoks olulised kontaktandmed:

Klubiga saab Isikuandmete küsimustest ühendust e-posti

aadressil info@rocktartu.ee 14. MUUD TINGIMUSED

14.1 Klubil on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Muutmisest teavitab Klubi Andmesubjekte Klubi koduleheküljel, e-posti teel või muul viisil.

14.2 Privaatsustingimuste viimased muudatused ja kehtima hakkamine:

             Avaldamine:

01.06.2019

Kehtima hakkamine:

01.06.2019

Peamised muudatused:

Algne avaldamine

        Privaatsustingimused

8[8]


www.rocktartu.ee

 • Facebook https://www.facebook.com/rocktartu/
 • Instagram https://www.instagram.com/rocktartu/
 • Youtube https://www.youtube.com/channel/UCEH8sB46alWl4tnEzjUsR_g