LIITU
ROCKI KLUBIGA LIITUNUTE ARV
639
MIKS LIITUDA ROCKIGA?
  • Rockiga liitumisel meeldejääv kingitus, sall või nokamüts, lisaks limiteeritud koguses kuldne Rocki rinnamärk
  • Saad olla oma spordiklubi osanik
  • Rocki Rüblikute trennid soodsama hinnaga
  • Võimalus kaasa rääkida korvpalli arengus ja olla osa spordiajaloo kirjutamisel
  • Värske klubi info otse meilile või telefonisse
  • Rockiga liitumine maksab kõigest 10€
membership

Isiklikut andmed *

Mobiilinumber on vabatahtlik aga vajalik, et teid tulevikus kursis hoida kõige olulisema infoga, lubame, et ei tülita teid liigselt.

Vali kingitus

Volita endale esindaja üldkoosolekul

makse *

Maksa siin ja oled kohe kambas

LEPING LEPINGU POOLED Käesoleva lepingu on sõlminud Rock korvpalliklubi (edaspidi „klubi“), reg nr. 80564343, ning veebileheküljel ülalnimetatud harrastaja (edaspidi „harrastaja“), kelle seadusjärgse esindajana tegutseb ülalnimetatud lapsevanem. Veebilehel toodud käesolev leping loetakse klubipoolseks pakkumuseks harrastajale ning harrastaja ja tema seadusliku esindaja nõustumuseks loetakse treeningu tasu ülekandmine klubi pangakontole. Leping loetakse jõustunuks hetkest, mil harrastaja või tema seadusjärgne esindaja poolt tehtud pangaülekandega laekub harrastaja eest treengingu tasu klubi pangaarvele ning lepingut ei allkirjastata eraldi dokumendina. Leping on sõlmitud tähtajatult. Harrastaja seadusjärgne esindaja kinnitab, et, et ta on teadlik kõigist klubi õppetegevusega seotud küsimustest ning talle on tagatud võimalus tutvuda kõigi õppetegevuse aluseks olevate dokumentide ja eeskirjadega. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED Klubi kohustub: võimaldama harrastajal tasu eest osaleda korvpalli treeningrühmas. edastama veebilehele korrektselt märgitud harrastaja/esindaja andmed Maksu- ja Tolliametile tulumaksu tagastuse saamiseks. Harrastaja/esindaja kohustub: maksma klubile õppemaksu lepingus sätestatud määras ja tähtaegadel. Õppemaksu tasumisega viivitamisel on klubil õigus kuni õppemaksu tasumiseni keelduda harrastaja treeningutele kaasamisest. teavitama klubi lepingu ennetähtaegsest lõpetamisest vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva ette. Vastasel korral tasub harrastaja/esindaja õppemaksu terve kuu eest. teavitama vastava treeninggrupi treenerit, juhul kui harrastaja ei saa osa võtta ettenähtud treeningust või võistlusest. Teavitus tuleb edastada sms või emaili teel. teavitama klubi harrastaja tervislikust seisundist tulenevatest erisustest/vajadustest, millega klubi võimalusel arvestab. Harrastaja/esindaja on teadlikud ja vastutavad harrastaja tervisliku seisundi eest, et see võimaldaks harrastajal osa võtta treeningutest, võistlustest, spordilaagritest jms. Klubi ei vastuta treeningtegevuse käigus harrastajale tekkinud võimalike füüsiliste vigastuste eest. Klubil on õigus kasutada treeningutel, võistlustel, laagrites jmt tehtud pilte ja videosid oma tegevuse tutvustamiseks. ÕPPEMAKS Klubi treeningrühmale on kehtestatud aastane õppemaks, millest harrastajal/esindajal on tulumaksuseaduse alusel õigus tulumaksu tagastusele (eeldusel, et harrastaja/esindaja on klubile esitanud tulumaksutagastuse saamiseks korrektselt ja tähtaegselt kõik vajalikud andmed). Aastamaksu saab tasuda kas ühekordse maksena või jagades selle 12 kuu peale (kuumaks). Suvekuudel treeningud ei toimu, üks hooaeg kestab 10 kuud. Harrastaja/esindaja tasub klubi poolt esitatud arve(d) arvetel kirjas olevaks 5 . kuupäevaks. Õppemaksu tasumine toimub ülekandega arvel näidatud pangakontole. Klubil on õigus muuta õppemaksu summat, teavitades sellest harrastajat/esindajat vähemalt 1 (üks) kuu ette. Kui harrastaja on ühe kuu jooksul puudunud rohkem kui 50% tundidest haiguse tõttu, siis arstitõendi alusel võib harrastaja/esindaja taotleda õppemaksu soodustust kuni 50% ulatuses. Vastavasisuline teade tuleb esitada haiguse algusele järgneva kuu 1-ks kuupäevaks e-posti aadressile info@rocktartu.ee. Põhjuseta puudumine ei vabasta harrastajat/esindajat õppemaksu tasumisest. Juhul kui harrastaja võlgnevus klubi ees on pikem kui 60 päeva on klubil õigus edastada harrastaja isikuandmed (s.h. nimi, isikukood ja kontaktandmed) võlgnevuse kohta avaldamiseks maksehäirete registri(te)le (nt. AS Krediidiinfo maksehäire register) või muul viisil avaldada, samuti esitada võlgnevuse sissenõudmiseks inkassofirmale. LEPINGU MUUTMINE JA LÕPETAMINE Lepingu tingimusi võib muuta vaid poolte kirjalikul kokkuleppel. Klubil on õigus lõpetada leping: harrastaja/esindaja lepingu rikkumise korral; kui harrastaja/esindaja ei ole klubi teavitanud käesoelvas lepingus kokkulepitud asjaoludest ning klubi hinnangul ei võimalda harrastaja tervislik seisund õppetegevusest püsivalt osa võtta; kui harrastaja/esindaja on kahjustanud klubi vara või mainet; kui harrastaja on puudunud põhjuseta järjest rohkem kui kaks kuud; harrastaja poolt klubi kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide rikkumise korral; harrastaja/esindaja õppemaksu võlgnevuse korral. Harrastajal/esindajal on õigus lõpetada leping teavitades sellest klubi kirjalikult 30 (kolmkümmend) kalendripäeva ette või saates e-posti aadressile info@rocktartu.ee sellekohase avalduse. Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel on harrastajal/esindajal õigus tagasi saada õppemaksuna ettemakstud summa. Harrastaja üleminekul teise klubisse võidakse rakendada vastava alaliidu poolt ettekirjutatud/soovitatud metoodikat ja üleminekutasusid.

Loe rohkem

NB!
Kingituse tellimus aktiveerub peale makse laekumist.
Kingituse saab kätte Tartu Kaubamaja Sportlandist isikut tõendava dokumendi ettenäitamisel.